اس ام اس عاشقانه،عكس عاشقانه،جملات عاشقانه سلام من نیمام بچه ی اراكـــــــــــم... فدای تك تك شما! خوش اومدین... سعی میكنم خوشگل ترین اس های لاو رو واستون بزارم . . . ایمیل من: why.always.man@gmail.com tag:http://sms4love.mihanblog.com 2020-09-29T15:31:23+01:00 mihanblog.com شناسنامه 2015-05-26T06:41:29+01:00 2015-05-26T06:41:29+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/810 نیما دو سال است که می دانم بی قراری چیستدرد چیستمهربانی چیستدو سال است که می دانم آواز چیستراز چیست ....چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردندامروز من دو ساله می شوم .... از : گروس عبدالملکیان دو سال است که می دانم بی قراری چیست

درد چیست

مهربانی چیست

دو سال است که می دانم آواز چیست

راز چیست ....

چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردند

امروز من دو ساله می شوم ....

 

از : گروس عبدالملکیان
]]>
حسرت 2015-05-26T06:34:50+01:00 2015-05-26T06:34:50+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/809 نیما دختران شهربه روستا فکر می کننددختران روستادر آرزوی شهر می میرندمردان کوچکبه آسایش مردان بزرگ فکر می کنندمردان بزرگدر آرزوی آرامش مردان کوچکمی میرندکدام پلدر کجای جهانشکسته استکه هیچکس به خانه اش نمی رسد از : گروس عبدالملکیان دختران شهر

به روستا فکر می کنند

دختران روستا

در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک

می میرند

کدام پل

در کجای جهان

شکسته است

که هیچکس به خانه اش نمی رسد

 

از : گروس عبدالملکیان

]]>
فرار نکن 2015-05-26T06:33:57+01:00 2015-05-26T06:33:57+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/808 نیما سعی کن با همه چیز کنار بیایی !فرار نکنزمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است ! از : رسول یونان سعی کن با همه چیز کنار بیایی !

فرار نکن

زمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است !

 

از : رسول یونان

]]>
بارون 2015-05-26T06:32:45+01:00 2015-05-26T06:32:45+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/807 نیما بارانی موربدر نیمروزی آفتابیهیچ اتفاقی نیافتاده استتنها تو رفته ایاما منقسم می خورم که این بارانبارانی معمولی نیستحتما جایی دوردریایی را به باد داده اند از : رسول یونان بارانی مورب

در نیمروزی آفتابی

هیچ اتفاقی نیافتاده است

تنها تو رفته ای

اما من

قسم می خورم که این باران

بارانی معمولی نیست

حتما جایی دور

دریایی را به باد داده اند

 

از : رسول یونان
]]>
خوشبخت 2015-05-26T06:31:08+01:00 2015-05-26T06:31:08+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/806 نیما نه امپراطورمو نه ستاره ای در مشت دارماما خودم رابا کسی که خیلی خوشبخت استاشتباه گرفته امو به جای او نفس می کشمراه می رومغدا می خورممی خوابم و...چه اشتباه دل انگیزی... از : رسول یونان نه امپراطورم

و نه ستاره ای در مشت دارم

اما خودم را

با کسی که خیلی خوشبخت است

اشتباه گرفته ام

و به جای او نفس می کشم

راه می روم

غدا می خورم

می خوابم و...

چه اشتباه دل انگیزی...

 

از : رسول یونان
]]>
خواب بهتر است یا بیداری...؟ 2015-05-26T06:22:22+01:00 2015-05-26T06:22:22+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/805 نیما می دانی چیست ؟به نظر می رسد زندگی مشکل نیست ،بلکه مشکلات زندگی اند !می بینی ؟می بینی به چه روزی افتاده ام ؟حق با تو بود !می بایست می خوابیدم !اما به سگ ها سوگند ،که خواب کلکِ شیطان است ،تا از شصت سال عمر ،سی سالش را به نفع ِ مرگ ذخیره کند !می شود به جای خواب به ریلهاو کفش هاو چشم ها فکر کردو از نو نتیجه گرفت که با وفاترین جفت های عالم ،کفش های آدمی اند !می شود به زنبور هایی فکر کردکه دنیای به آن بزرگی را گذاشته اندو آمده اند زیر سقفِ خانه ی ما خانه ساخته اند !می شود به تشبیهات خندید !به زمین و م می دانی چیست ؟

به نظر می رسد زندگی مشکل نیست ،

بلکه مشکلات زندگی اند !

می بینی ؟

می بینی به چه روزی افتاده ام ؟

حق با تو بود !

می بایست می خوابیدم !

اما به سگ ها سوگند ،

که خواب کلکِ شیطان است ،

تا از شصت سال عمر ،

سی سالش را به نفع ِ مرگ ذخیره کند !

می شود به جای خواب به ریلها

و کفش ها

و چشم ها فکر کرد

و از نو نتیجه گرفت که با وفاترین جفت های عالم ،

کفش های آدمی اند !

می شود به زنبور هایی فکر کرد

که دنیای به آن بزرگی را گذاشته اند

و آمده اند زیر سقفِ خانه ی ما خانه ساخته اند !

می شود به تشبیهات خندید !

به زمین و مروارید !

به خورشید و آتشفشان !

به ستاره ها و فرزانه های عشق !

به هوای خاکستری و گیسوهای عروس ِ پیر !

به رعد و برق ِ آسمان و خشم ِ خداهای آهنی !

تصور کن !

هنوز هم زمین گرد است و منجمین پیر ِ کنجکاو ،

از پشت تلسکوپ های مسخره شان

ــ که به مرور به خرطوم فیل های تشنه شبیه می شوند ــ

به دنبال ِ ستاره ی ناشناخته ی تازه تری می گردند !

به من بگو ! فرزانه ی من !

خواب بهتر است یا بیداری ؟

]]>
سردمه... 2015-05-26T06:09:55+01:00 2015-05-26T06:09:55+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/804 نیما نازی : تشنته ؟ آب می خوای ؟من : کاشکی تشنه ام بود .نازی : گشنته ؟ نون می خوای ؟من : کاشکی گشنه ام بود .نازی : په چته دندونت درد می کنه ؟من : سردمه !نازی : خوب برو زیر لحاف .من : صد لحافم کممه !نازی : آتیشو اَلو کنم ؟من : می دونی چیه نازی ؟تو سینه قلبم داره یخ می زنهاون وقتش توی سرمکوره روشن کردند.سردمه !مثل آغاز حیات گل یخ . . . . .حسین پناهی نازی : تشنته ؟ آب می خوای ؟

من : کاشکی تشنه ام بود .

نازی : گشنته ؟ نون می خوای ؟

من : کاشکی گشنه ام بود .

نازی : په چته دندونت درد می کنه ؟

من : سردمه !

نازی : خوب برو زیر لحاف .

من : صد لحافم کممه !

نازی : آتیشو اَلو کنم ؟

من : می دونی چیه نازی ؟

تو سینه قلبم داره یخ می زنه

اون وقتش توی سرم

کوره روشن کردند.

سردمه !

مثل آغاز حیات گل یخ . . . . .

حسین پناهی
]]>
حسین پناهی 2015-05-26T06:02:56+01:00 2015-05-26T06:02:56+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/803 نیما مادر هیأت پروانه ی هستیبا همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی نداردیادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیستاگر ردپای دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیمسرانجام به خودمان خواهیم رسید . . . . ما

در هیأت پروانه ی هستی

با همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !

برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی ندارد

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست

اگر ردپای دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیم

سرانجام به خودمان خواهیم رسید . . . .
]]>
گاهی آدم عاشق نامهربانی می شود 2015-05-24T06:38:48+01:00 2015-05-24T06:38:48+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/802 نیما رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شودسرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شودانتظارت کار دارد دست چشمم می دهدرفته رفته عینکم ته استکانی می شودهرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولیخاطراتت پشت پلکم بایگانی می شودکوه طاقت هم که باشی عشق آبت می کندشانه های مرد عاشق استخوانی می شودگاه مثل بیژن و یوسف به چاهت می کشدگاه جسمت مثل عیسى آسمانی می شودشب به شب جنگست بین عقل من با عشق تونقش من هم این وسط پا در میانی می شودچشم و ابروی خشن از بس که می آید به تـــوگاهی آدم عاشق نامهربانی می شودصفحه ای از دفترم را باد ب رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شود

سرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شود

انتظارت کار دارد دست چشمم می دهد

رفته رفته عینکم ته استکانی می شود

هرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولی

خاطراتت پشت پلکم بایگانی می شود

کوه طاقت هم که باشی عشق آبت می کند

شانه های مرد عاشق استخوانی می شود

گاه مثل بیژن و یوسف به چاهت می کشد

گاه جسمت مثل عیسى آسمانی می شود

شب به شب جنگست بین عقل من با عشق تو

نقش من هم این وسط پا در میانی می شود

چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تـــو

گاهی آدم عاشق نامهربانی می شود

صفحه ای از دفترم را باد با خود برد و رفت

داستان عشق ما فردا جهانی می شود

بی تو اطرافم پر از ارواح سرگردان شده

بر نگردی شاعرت قطعن  روانی می شود

کار و بار آدم عاشق ندارد اعتبار

مردنش هم مثل اشکش ناگهانی می شود
]]>
شعر عاشقانه 2015-05-15T12:01:12+01:00 2015-05-15T12:01:12+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/801 نیما نمی‌خواهم بجنگمتو را می‌خواهم تنگ در آغوش گیرمنمی‌خواهم بجنگممی‌خواهم بازی دیگری کنم که در آنبه جای جنگیدنهم‌دیگر را در آغوش می‌فشارندو می‌توان غلتان بر قالیچه‌ای خندیدو می‌توان هم را بوسید و بغل زدآن جایی كه انگارهمه پیروزند                                                                شل سیلور استاین


1_lc70w1ajksd1f9gkqhc6.gif
نمی‌خواهم بجنگم
تو را می‌خواهم تنگ در آغوش گیرم
نمی‌خواهم بجنگم
می‌خواهم بازی دیگری کنم که در آن
به جای جنگیدن
هم‌دیگر را در آغوش می‌فشارند
و می‌توان غلتان بر قالیچه‌ای خندید
و می‌توان هم را بوسید و بغل زد
آن جایی كه انگار
همه پیروزند
                                                                شل سیلور استاین
]]>
اس ام اس عاشقانه جدید 2014 2014-02-14T09:52:41+01:00 2014-02-14T09:52:41+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/799 نیما اس ام اس عاشقانه در عجبم از کار خدا... تو را آفریده و انتظار یکتا پرستی دارد از من...!اس ام اس عاشقانه باتمام مدادرنگی های دنیا، به هرزبانی که بدانی یاندانی، خالی ازهرنوع تشبیه واستعاره وایهام... تنهایک جمله برایت خواهم نوشت :دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا!اس ام اس عاشقانه کاش میشد بوسه هاراقاب کرد. توی نامه سوی هم پرتاب کردکاش میشد عشق را تقسیم کرد. مثل تک شاخه گلی تقدیم کردپ.ن:1) قرار نیست تا ابد این‌جا بمانیماین‌قدر به ابرها فکر نکنبلندشو !بلندشو این تختخواب را

اس ام اس عاشقانه 
در عجبم از کار خدا... تو را آفریده و انتظار یکتا پرستی دارد از من...!اس ام اس عاشقانه 
باتمام مدادرنگی های دنیا، به هرزبانی که بدانی یاندانی، خالی ازهرنوع تشبیه واستعاره وایهام... تنهایک جمله برایت خواهم نوشت :دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا!اس ام اس عاشقانه 
کاش میشد بوسه هاراقاب کرد. توی نامه سوی هم پرتاب کرد
کاش میشد عشق را تقسیم کرد. مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد


پ.ن:

1) قرار نیست تا ابد این‌جا بمانیم
این‌قدر به ابرها فکر نکن
بلندشو !
بلندشو این تختخواب را به قایق بدل کنیم
از پیراهن‌های سفید تو بادبان خوبی می‌شود درست کرد
می‌دانم دریا دور است
و ساختن قایق کار ما نیست
با این‌همه بلند شو
تا به خیالی بودن این بازی پی ببریم
عمرمان تمام شده از این‌جا رفته‌ایم
قرار نیست تا ابد این‌جا بمانیم !

2)این آخرین پست این وبلاگ است.تا قبل از رسیدن به...
]]>
اس ام اس لاو 2014-02-12T13:50:20+01:00 2014-02-12T13:50:20+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/798 نیما خیالت راحت …این آدمها ، این لبخند هاهیچ کس و هیچ کداموفاداری ام به “تو” را سست نمی کند !سفر به فضا سفینه نمی خواهدتو بگو دوستت دارم ، فضا با من !سرگیجه بهانه بود ، میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !
خیالت راحت …
این آدمها ، این لبخند ها
هیچ کس و هیچ کدام
وفاداری ام به “تو” را سست نمی کند !


پیامک ، اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه داغ و جدید


سفر به فضا سفینه نمی خواهد
تو بگو دوستت دارم ، فضا با من !


پیامک ، اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه داغ و جدید

سرگیجه بهانه بود ، میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !


]]>
اس ام اس عاشقانه زیبا و خوشگل 2014-02-09T13:21:55+01:00 2014-02-09T13:21:55+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/796 نیما مـــردانـــــــه تر عاشقــــــــــم بـــــاش…تابـــــبیــنے برای دیــــــوانگــــــے ھایـــت چقــــــدر زنـــــــــــم !و چه زیبا گفت فروغ :تنها صداست که میماندو امان از صدای او که ابدی شد در گوش من . . .دوست داشتن یه نفر دیوونگیه،دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ستدوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه . . .پ.ن 1 : مرسی از همه عزیزانم بواسطه ابراز لطف خودشون بعضا در نظرات...پ.ن 2:تمام می‌شوی انگار. مثل سیگار. مثل شمع. آفتاب که فرو می‌رود تو ه

9928مـــردانـــــــه تر عاشقــــــــــم بـــــاش…
تابـــــبیــنے برای دیــــــوانگــــــے ھایـــت چقــــــدر زنـــــــــــم !9928و چه زیبا گفت فروغ :
تنها صداست که میماند
و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من . . .


9928دوست داشتن یه نفر دیوونگیه،
دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه . . .پ.ن 1 : 
مرسی از همه عزیزانم بواسطه ابراز لطف خودشون بعضا در نظرات...


پ.ن 2:
تمام می‌شوی انگار. مثل سیگار. مثل شمع. آفتاب که فرو می‌رود تو هم تمام می‌شوی. انرژی‌ات تمام می‌شود. غمی از نوک پا تا سرت جاری می‌شود و سر می‌رود. که می‌پیچاندت، منگت می‌کند. چلفته می‌شوی. بی‌دفاع می‌شوی. کم می‌آوری در مقابل این حس. انگار که خدا با خودش روی تو شرط بسته که حسابی زیر و رویت کند. لابد همین‌طور است!  اگر این نیست پس این چه مرضی‌ست که خفتمان می‌کند. نشانه‌ی چیست. این اندوه نیست. حزن نیست. غم است. زمینی نیست. متافیزیکی‌ست. خدایا این امتحان‌ها را نگیر از ما، بی‌ظرفیتیم.کم می‌اوریم، خراب‌کاری می‌کنیم !


پ.ن 3:
پیشنهاد اهنگ
]]>
اس ام اس عشقی 2014-01-19T08:15:48+01:00 2014-01-19T08:15:48+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/794 نیما تلخ می گذرد…این روزها را میگویم…که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بودی…برای دلم یک انسان معمولی بسازم…….هوای خیابان دارم!اشک به پایم سنگینی میکند!ترانه هایت را بردار رفیق،من و تو و خیابان و سیگاری که باصدای داریوش خوب میچسبد!اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاغمگین ترین روز زندگی ما ادما روزیست ک احساس کنیم با ارزش ترین موجود زندگیمون میخواد ب نبودمون عادت کنهخدا اون روز رو واسه هیچکی نیار

تلخ می گذرد…
این روزها را میگویم…
که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بودی…
برای دلم یک انسان معمولی بسازم…….
هوای خیابان دارم!اشک به پایم سنگینی میکند!ترانه هایت را بردار رفیق،من و تو و خیابان و سیگاری که باصدای داریوش خوب میچسبد!
اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیا
غمگین ترین روز زندگی ما ادما روزیست ک احساس کنیم با ارزش ترین موجود زندگیمون میخواد ب نبودمون عادت کنه
خدا اون روز رو واسه هیچکی نیار

]]>
اس خوشگل عاشقانه 2014-01-02T07:57:16+01:00 2014-01-02T07:57:16+01:00 tag:http://sms4love.mihanblog.com/post/793 نیما پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …دوست دارمشاز بند تا بلنداز دست تا دعااز صبر تا خداحتی اگر…همه بگویند : از آن من نیستباران بند آمدولی نبودن تو همچنان میباردباران بند آمدولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟
حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

دوست دارمش
از بند تا بلند
از دست تا دعا
از صبر تا خدا
حتی اگر…
همه بگویند : از آن من نیست
باران بند آمد
ولی نبودن تو همچنان میبارد
باران بند آمد
ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .

]]>